Samverkan för multisjuka äldres välbefinnande har förbättringsområden

2018 maj 02

Nyheter

Person som håller en äldre person i rullstol i handen

Det finns många goda exempel på samverkan för multisjuka äldre. Men utveckling behövs av bland annat egenkontroll, uppföljning och informationsöverföring.

IVO har under 2017 genomfört en nationell tillsyn av 38 verksamheter med fokus på samverkan mellan slutenvård, primärvård, och rehabilitering och hälso- och sjukvård i hemmet för multisjuka äldre som vårdas i ordinärt boende.

De områden som ingått i granskningen handlar om hur samverkan fungerar samt hur verksamheternas patientsäkerhetsarbete och egenkontroll bedrivs i relation till samverkan. Genom att samla verksamheter till gemensamma dialogmöten har de fått dela sina arbetssätt och erfarenheter med varandra.

- Vi har velat att verksamheterna själv ska få reflektera över sitt arbete och även ta del av vad de andra verksamheterna som de samverkar med, har för tankar, säger Michael Dahlberg Grundberg, utredare på IVO.

 

Samverkan fungerar bra på många sätt

Granskningen visade en rad positiva exempel på hur samverkan kan bedrivas för att främja patientsäkerhetsarbetet för såväl patienter som verksamheter.
I tillsynen har vi bland annat sett att:

 • Flertalet verksamheter har forum för regelbundna samverkansträffar
 • Avvikelse- och klagomålshantering sker ofta i samverkan
 • Riskidentifiering sker systematiskt och ofta i samverkan
 • Systematiskt patientsäkerhetsarbete kring samverkan sker ofta över verksamhetsgränserna

Det finns ändå utrymme för förbättring

Samtidigt som granskningen visar att samverkan ofta finns mellan verksamheterna, kan IVO konstatera att det finns utrymme för förbättring. Det framkommer även att verksamheterna själva är medvetna om att det finns områden med brister. De huvudsakliga iakttagelserna av förbättringsområden vi sett i tillsynen handlar om att:

 • Egenkontroll av samverkan brister i systematik
 • Egenkontrollen brister när åtgärder inte följs upp
 • Verksamheternas interna och externa informationsöverföring uppvisar brister
 • Frånvaron av eller bristande läkemedelslistor är ett återkommande problem
 • Vårdövergångar kan skapa otydlig ansvarsfördelning
 • Bemanning och personalkontinuitet påverkar hur samverkan och egenkontroll bedrivs
 • Rehabilitering och hjälpmedel är riskområden i samverkan

- Multisjuka äldre är en särskilt utsatt grupp. Många olika diagnoser leder till många vårdkontakter. För att resultatet ska bli så bra som möjligt för personen behöver vård- och omsorgskedjan hålla ihop. Här har alla inblandade parter ett ansvar att se till helhetsbilden, säger Michael Dahlberg Grundberg.