Stärkt patient- och brukarmedverkan i IVO:s verksamhet

2018 jun 08

Nyheter

Ett äldre par på äldreboende.

Resultatet för den enskilde personen är ett kvitto på om vården och omsorgen är säker och av hög kvalitet. Därför arbetar IVO för att utveckla vår verksamhet så att patienters och brukares erfarenheter och kunskap i allt större utsträckning tas tillvara.

Ända sedan IVO bildades har vi involverat patienter och brukare på olika sätt i vår verksamhet. Men vi behöver göra det i ännu större utsträckning. Och vi behöver fler och mer utvecklade metoder för att öka delaktigheten och använda personernas berättelser på ett mer systematiskt sätt. Alltid med målet att bidra till en bättre och säkrare vård och omsorg.

 

Stor erfarenhet inom socialtjänstområdet

Inom socialtjänstområdet har IVO sedan länge haft samtal med brukare i vår tillsyn. Inte minst inom den del av tillsynen som rör barn som är boende på HVB-hem. Där har våra inspektörer stor erfarenhet av att samtala med och involvera barnen.

 

Inom hälso- och sjukvårdsområdet tillfrågas patienter i samband med tillsyn bland annat genom enkäter och intervjuer. IVO har också kontinuerlig kontakt med flertalet patient- och brukarorganisationer.

 

Filmad intervju med IVO:s generaldirektör Gunilla Hult Backlund.

 

Involvera patienter och brukare redan i planeringen

Vi behöver dock bli bättre på att använda underlagen från patienter och brukare på ett mer systematiskt sätt och involvera dem redan i planeringen av våra inspektioner.

 

Baserat på den riskanalys som genomfördes 2017 har IVO prioriterat sju riskområden som vi fokuserar extra på under perioden 2018-2020. Inom alla riskområden pågår just nu förstudier. De ska bland annat leda till en precisering av frågeställningar för att kunna utforma en tillsyn som gör så stor nytta som möjligt för de personer som området berör.

 

Inom flera av projekten involveras patienter och brukare på olika sätt redan i förstudien och när pilottillsyner utformas. Ett exempel är riskområdet välfärdsteknik, där projektgruppen träffat personer som nyligen fått demensdiagnos samt anhöriga i samtalsgrupper tidigt under förstudien.

 

Stärka perspektivet på strategisk nivå

IVO vill också stärka patient- och brukarperspektivet på en övergripande nivå. Vi ser just nu över vilka former som kan vara lämpliga och hur det samarbetet kan läggas upp. Det ställer krav på särskild kompetens både hos IVO och hos de som kan komma att representera patienter och brukare på en mer strategisk nivå. 

Ämne

Om IVO