Tillit istället för öronmärkta pengar

2018 jun 20

Nyheter

Läs Gunilla Hult Backlunds ledare i "Analys Almedalen": Detaljstyrning och öronmärkta medel löser inte vårdens och omsorgens problem. Vi behöver bygga en tillitskultur där vi bryter gränser för att nå det bästa resultatet för patienter och brukare.

Det är valår och vård och omsorg är ett av de områden som väljarna rankar som viktigast. Då är det lätt som politiker att utfästa löften om mer resurser till särskilt utpekade ändamål. Men en stor del av lösningen äger verksamheterna i vård och omsorg själva. Det kräver dock mod och uthållighet att bryta nuvarande sätt att leda och organisera.

 

IVO ser tydligt hur svårigheter att rekrytera och behålla personal påverkar patientsäkerheten och omsorgens kvalitet. Och vi ser hur ansvaret ofta lämnas till patienter, brukare och närstående att själva koordinera och hålla samman vård och omsorg.

 

Som inspektionsmyndighet vill vi minska granskningen av detaljer. För att bidra till ett ökat fokus på resultatet för patienter och brukare utvecklar IVO tillsynen så att den i högre grad följer personens väg genom vård- och omsorgskedjan, istället för att granska en specifik verksamhet.

 

Men även om det finns stora problem inom vård och omsorg så är bilden långt ifrån nattsvart. På många håll sker en positiv utveckling där resultatet för patienter och brukare står i fokus.

 

Det handlar om ett ledarskap där medarbetarna ges förutsättningar att arbeta lösningsinriktat utan onödig detaljstyrning och över organisations- och professionsgränser. Det kan innebära en ny arbetsfördelning mellan olika yrken, för att nå den mest effektiva organiseringen.

 

Men inte minst handlar det om att stärka patienters och brukares självbestämmande och delaktighet. När man lyckas nå en hög grad av delaktighet blir vården och omsorgen helt enkelt bättre.

 

Tillit är grunden för stabila relationer mellan människor och i vårt gemensamma samhälle. Att bygga tillit och förändra en kultur är svårt och tar tid. Och det är ett arbete som behöver drivas av verksamheterna själva.

 

När tilliten får en tydlig plats i styrning och ledning finns goda förutsättningar att tillsammans över verksamhets- och huvudmannagränser, ta ansvar för det samlade resultatet för patienter och brukare.

 

Öronmärkt finansiering eller annan detaljstyrning riskerar istället att urholka tilliten och befästa en kultur som motverkar samverkan.

 

Gunilla Hult Backlund
Generaldirektör för IVO, Inspektionen för vård och omsorg
Ledamot i Tillitsdelegationen

 

"Analys Almedalen #3" är publicerad som en bilaga till Dagens Nyheter den 20 juni 2018.