Tillitsdelegationens betänkande: Ett viktigt underlag för att utveckla tillsynen

2018 jun 14

Nyheter

Gunilla Hult Backlund

Målet att tillsynen ska bidra till lärande och utveckling är i linje med det utvecklingsarbete som pågår inom IVO, men som behöver intensifieras. IVO:s generaldirektör Gunilla Hult Backlund har varit en av tre delegater.

Tillitsdelegationen har nu överlämnat sitt delbetänkande ”En lärande tillsyn – statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling” till civilminister Ardalan Shekarabi. 

 

Tillitsdelegationen har arbetat fram förslag för hur man kan uppnå en mer tillitsbaserad styrning och ledning inom välfärdssektorn. Ett delbetänkande handlar om hur tillsynen bör utvecklas. Delegationen ser att tillsynen behöver bli mer situations- och verksamhetsanpassad för att fungera mer stödjande av utveckling där det finns potential för det, men fortfarande fungera ansvarsutkrävande vid behov.

 

- IVO utvecklar kontinuerligt nya arbetssätt och metoder för att använda rätt verktyg vid varje tillfälle. Tillsynen behöver – där det är möjligt och lämpligt – utformas så att den främjar tilliten till granskaren och minskar den maktobalans som finns i en granskningssituation, säger Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för IVO.

 

 

Stark koppling till forskning

Delegationens arbete har haft en stark koppling till forskning. Något som Gunilla Hult Backlund ser mycket positivt på.

 

- Det är bra att tillsynen och dess påverkan beforskas, så att vi får veta mer om vilka effekter tillsynen verkligen får. Vi kan lära mycket av erfarenheter från systermyndigheter i andra länder, men nu har vi även ett bra forskningsunderlag att utgå ifrån. En viktig slutsats är att tillsynen kan bidra mer till utveckling än idag, bl.a. genom att förstärka inslag av kvalitativ granskning för att fånga det som faktiskt fungerar i praktiken, säger Gunilla Hult Backlund.

 

Mer dialog och samskapande

Forskningsresultaten bekräftar på många punkter sådant som IVO kan se i den egna verksamheten.

 

- Det behövs mer inslag av dialog och samskapande i tillsynen för att skapa ett mer tillitsfullt klimat. Och det gör i sin tur att den kommunikativa förmågan blir allt viktigare för de som genomför tillsynen. Vi behöver exempelvis bli bättre på att anpassa dialogen till mottagaren, säger Gunilla Hult Backlund.

 

Bättre resultat för de vi är till för

 Tillitsdelegationen lyfter också vikten av att tillsynen ska ha det som är väsentligt för patienter och brukare som utgångspunkt.

 

- IVO har ett tydligt uppdrag att använda patienters- och brukares kunskap och erfarenheter i vår verksamhet. Vi har kommit en bit på väg, men det här är ett område där vi intensifierar våra insatser för att verkligen bidra till att det i slutänden blir ett bättre resultat för de vi finns till för – patienter och brukare, avslutar Gunilla Hult Backlund.