Tillsyn av digitala vårdtjänster

2018 aug 30

Nyheter

Kvinna och liten pojke använder en surfplatta.

IVO har gjort en tillsyn av Digital Medical Supply Sweden AB som tillhandahåller digitala vårdtjänster via appen KRY. I beslutet konstaterar IVO att vårdgivaren har rutiner och arbetssätt som ger förutsättningar för att kunna bedriva en patientsäker vård.

Digitala vårdtjänster är ett av IVO:s prioriterade områden för tillsyn under 2018-2020.  IVO har valt att inledningsvis inspektera vårdgivaren Digital Medical Supply Sweden AB som ger vård via appen KRY, eftersom de är en av de största vårdgivarna på området och en av de aktörer som drivit verksamheten längst tid.

 

Rutiner och arbetssätt finns

Vid inspektionen har IVO bland annat granskat hur vårdgivaren säkerställer kompetens, handledning, diagnostisering, remisshantering, informationsöverföring, samverkan, läkemedelsförskrivning och orosanmälan.

 

I beslutet konstaterar IVO att vårdgivaren har rutiner och arbetssätt som ger förutsättningar för att vårdgivaren ska kunna bedriva en patientsäker vård.

 

- Vi har sett att vårdgivaren har ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som är känt av medarbetarna, precis som de ska ha. Därför gör vi inget mer nu utan vi avslutar ärendet, säger Jan-Erik Ingwall, inspektör på IVO.

 

Patientenkät bekräftade riskområden

Tillsynen av KRY är en del i den förstudie som IVO gör av området digitala vårdtjänster. Eftersom det är ett nytt område för tillsyn behöver vi öka vår egen kunskap innan vi beslutar om vi ska göra tillsyn av alla vårdgivare som ger vård digitalt.

 

IVO har därför gått ut med en enkät till personer som använt digitala vårdtjänster. Svaren i enkäten bekräftar att de risker som IVO ringat in också är risker som patienterna tycker är viktiga för IVO att granska.

 

Sammanlagt fick IVO in 760 svar på enkäten under knappt två veckor. Svaren har därefter analyserats och sammanställts för att användas i planeringen av tillsynen.

 

- Kontakten med patienter gav oss mer konkreta exempel på vilken typ av brister som de uppfattade och oroade sig för. Vi fick också ta del av både positiva och negativa upplevelser av den vård och behandling de fått. Det var väldigt värdefullt när vi utformade inspektionen av KRY och för vårt fortsatta arbete, säger Gustav Rålenius, inspektör på IVO och projektledare för förstudien.

 

Positivt med kort väntetid

Enkäten visar att patienterna generellt sett är nöjda med vården de fått digitalt. Framför allt lyfts tillgänglighet och kort väntetid fram som positiva upplevelser. Det som upplevs mest negativt är brister i diagnos och behandling.

 

- Det som IVO har valt att granska i den här tillsynen är detsamma som vi granskar på en fysisk vårdcentral. Även om vården ges digitalt ska den vara säker för patienten, kunskapsbaserad, ändamålsenlig och jämlik, säger Jan-Erik Ingwall.

 

Dialogmöte med vårdgivare

I våras bjöd IVO även in flera vårdgivare som tillhandahåller digitala vårdtjänster för att diskutera vad som är en god digital vård.

 

- Mötet med vårdgivarna var givande och gav oss information och kunskap som vi använt i den inledande tillsynen och även tar med oss framåt, säger Gustav Rålenius, projektledare för förstudien.

 

Under hösten avslutar IVO förstudien om digitala vårdtjänster, för att sedan besluta vad som är nästa steg för tillsynen av området.

 

- Eftersom det här är ett område i snabb utveckling skulle det vara intressant att granska fler vårdgivare som tillhandahåller digitala vårdtjänster. Det är viktigt att vården är säker för patienten oberoende av vårdgivare, avslutar Jan-Erik Ingwall.