Tillsyn av välfärdsteknik i två kommuner

2018 nov 07

Nyheter

""

IVO har gjort tillsyn av kvalitetsarbete gällande välfärdsteknik i äldreomsorgen i Ekerö och Sävsjö kommun. Tillsynerna är en del i den förstudie som IVO gör för att ringa in vad som är angeläget att granska inom området.

Välfärdsteknik kan vara ett sätt att stärka delaktighet, trygghet, säkerhet och självständighet för personer i behov av vård och omsorg. Det ger också kommunen nya möjligheter att utveckla och förbättra äldreomsorgen. Men införandet av teknik måste vara genomtänkt och följas upp. 

- Det viktigaste är att välfärdstekniska lösningar bidrar till en god och säker vård och omsorg utifrån personens behov och förutsättningar. I tillsynerna har vi vägt samman olika faktorer. Det handlar lika mycket om exempelvis individuell anpassning, kompetens och planering som tekniken i sig, säger Anna Hagelbäck, inspektör på IVO.

Kvalitetsutvecklingsarbete pågår

I tillsynerna har IVO granskat hur kommunernas systematiska kvalitetsarbete fungerar när det gäller välfärdsteknik, inom följande områden: 

• Information till brukare

• Kompetens

• Samverkan

• Samtycke

• Uppföljning 

• Incident- och avvikelsehantering

• Jämställdhet/jämlikhet

 

IVO kan konstatera att kommunerna har ett pågående kvalitetsutvecklingsarbete. 

- Vi har sett att kommunerna har ett systematiskt kvalitetsarbete som även omfattar tekniken. Det finns kompetens i kommunerna när det gäller välfärdsteknik. Samverkan är etablerad, uppföljning sker oftast och man hanterar incidenter och avvikelser, säger Anna Hagelbäck. De kan dock bli bättre på att göra individuella bedömningar och att hämta in samtycke i varje enskilt fall.

 

Intervjuer med brukare och personal

Den välfärdsteknik som används i kommunernas verksamheter är främst olika typer av larm. I tillsynen intervjuades brukare, personal i verksamheterna och personal inom beställar- och utförarorganisation. 

- Det är viktigt att brukarna får berätta hur tekniken verkligen fungerar i vardagen, och det visade sig att det fanns några missuppfattningar, bland annat om räckvidden på larmen. Där måste kommunen informera brukarna bättre.

 

Välfärdsteknik ett prioriterat tillsynsområde

Tillsynerna av kommunerna är en del i den förstudie som IVO gör av området välfärdsteknik. Eftersom användningen av välfärdsteknik förväntas öka har IVO valt ut detta som ett prioriterat område för tillsyn under 2018-2020. Förstudien avslutas under hösten för att IVO därefter ska IVO besluta vad som är nästa steg för tillsynen av området.

 

- Eftersom det här är ett område under utveckling är det intressant att granska hur arbetet ser ut i kommunerna och hur aktiva de är på att införa välfärdsteknik. Det är viktigt att det sker utifrån brukarnas behov och inte enbart utifrån tekniken, avslutar Anna Hagelbäck.