Tillsyn med systemansats - exempel från en kommun i norra Sverige

2018 nov 20

Nyheter

Illustration silhuetter föreställande kommuninnevånare

Tillsyn med systemansats kan ge en helhetsbild av ett område – från de konkreta insatser som görs för varje enskild person till styrning och ledning av en organisation. Ta del av ett aktuellt exempel hämtat från en kommun i norra Sverige.

Erfarenheter från IVO:s tillsyner visar att brister och problem återupprepas i vissa vård- och omsorgsverksamheter, trots återkommande tillsynsinsatser. Då kan det finnas skäl att utgå ifrån ett systemperspektiv i tillsynen. En tillsyn med systemansats kan bidra till att skapa en samsyn av problembilden, vilket är en bra grund för att uppnå hållbara och bestående effekter i utvecklingsarbetet.

 

Dialog, samverkan och helhetssyn

Några av ledorden för en tillsyn med systemansats är dialog, samverkan och helhetssyn. De system som granskas kan vara kommuner, landsting, vård- och omsorgsföretag eller en kedja av utförare utifrån patientens/brukarens behov av vård och omsorg.

 

 

Tillsyn av socialtjänsten i en kommun

IVO såg att det fanns återkommande problem inom socialtjänsten i en kommun i norra Sverige. Utifrån den information som IVO hade var det svårt att se några tydliga orsakssamband. IVO beslutar därför att genomföra en tillsyn utifrån frågeställningen: ”Har socialnämnden i kommunen förmåga att själva identifiera och åtgärda brister inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet?” Utgångspunkten i tillsynen är brukarnas behov, förväntningar och erfarenheter.

 

Intervjuer på flera nivåer

I tillsynen intervjuades först ett antal personer som har pågående kontakt med socialtjänsten. Utifrån de brister IVO får kännedom om i intervjuerna planeras sedan tillsynen för att täcka in de områdena.

IVO valde också att dela upp tillsynen i tre nivåer:

  • Mikro: intervjuer med socialsekreterare och enhetschefer (operativ nivå)
  • Meso: intervjuer med avdelningschef och socialchef (förvaltningsnivå)
  • Makro: intervjuer med nämnden (politisk nivå)

Olika bilder av problemen

Tillsynen visade att det fanns olika uppfattningar av problemområdena på de olika nivåerna i organisationen. Bland annat fanns en otydlighet kring roller och ansvarsfördelning. Det visade sig också bland annat finnas brister kopplade till kultur och värdegrund.

 

IVO följer upp

För att se vilka åtgärder och effekter som kommunen lyckats åstadkomma efter tillsynen så kommer IVO följa upp insatsen, först skriftligen under slutet av 2018 och senare med en ny inspektion på plats under 2019. Då kommer även brukare, anhöriga och andra intressenter kontaktas för att se om Socialtjänsten i högre grad lever upp till deras behov och förväntningar.