Tydligt patient- och brukarperspektiv i IVO:s nationella tillsynsinsatser

2019 jan 15

Nyheter

Ung kvinna som också syns som en spegelbild i fönster

2019-2020 fortsätter IVO arbetet inom våra prioriterade riskområden med sju nationella tillsynsinsatser som utgår från risker för patienter och brukare.

Utgångspunkten i de nationella tillsynerna är upplevelsen och resultatet för de personer som är i behov av vård och omsorg.

 

– Resultatet för den enskilde personen är kvittot på om vården och omsorgen är säker och av hög kvalitet. De här nationella tillsynsinsatserna tar verkligen fasta på det. Inom samtliga områden har patienter, brukare och närstående involverats på olika sätt redan i planering och utformning av tillsynen, säger Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för IVO.

 

Samordning utifrån varje persons behov

Ett område som IVO kommer att granska handlar om samordning av vård- och omsorgsinsatser utifrån varje persons behov. Brister i samordning är tema för de tre nationella tillsyner som rör patientgrupperna barn och unga med psykisk ohälsa, personer med behov av multidisciplinärt omhändertagande, samt personer med samtidig psykisk och somatisk sjukdom.

 

–  Vi vet sedan länge att det finns stora brister i samordningen som drabbar personer med behov av vård och omsorg från flera utförare. Genom att belysa detta utifrån flera olika patientgrupper skapar vi större möjligheter till lärande och utveckling för en förbättrad samordning. Förhoppningsvis kan vi på sikt bidra till att minska de organisatoriska mellanrummen, säger Gunilla Hult Backlund.

 

Bättre träffsäkerhet

Under det gångna året har IVO genomfört ett arbetet inom varje riskområde för att närmare undersöka förutsättningarna att genomföra nationella tillsynsinsatser som bidrar till så stor nytta som möjligt.

 

– Genom kontakter med patienter, brukare, närstående och verksamhetsföreträdare har vi fått viktig kunskap som gör att vi kan bli mer träffsäkra i vår tillsyn. Det handlar bland annat om val av metoder, säger Ingrid Rydell, analyschef på IVO.

 

Ingrid Rydell, analyschef på IVO berättar om de nationella tillsynerna.

 

En nationell tillsyn innebär att IVO genomför omfattande insatser med inspektioner och andra tillsynsåtgärder vid många vård- och/eller omsorgsverksamheter spritt över landet.

 

Mer information om respektive nationell tillsyn kommer här på ivo.se inom kort.