Vad har IVO sett 2017? Utmaningar med kompetensförsörjning och att få vård- och omsorgskedjan att hålla samman

2018 feb 28

Nyheter

Kollage av tre bilder, en äldre kvinna sitter vid dator och en ung kvinna står bakom och de tittar på varandra, en man undersöks av manlig vårdpersonal, pojke sitter i en soffa mittemot en kvinna som antecknar.

Resultatet för patienter och brukare är kvittot på hur vården och omsorgen fungerar. När IVO summerar 2017 ser vi många goda exempel på insatser för att vården och omsorgen ska vara god och säker.

Flera av de brister som IVO iakttar är dock gemensamma för många av vårdens och omsorgens olika områden. Det handlar bland annat om svårigheter med kompetensförsörjning och att stora insatser behövs för att vård- och omsorgskedjan ska hålla samman.

Det är svårt att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens

Den absoluta majoriteten av årets iakttagelser handlar om kompetensförsörjningen. IVO ser många exempel på att bristen på personal med rätt kompetens kan få allvarliga konsekvenser för patienter och brukare. Det kan resultera i felbehandlingar, brist på vårdplatser, felplaceringar och långa väntetider.

Vi ser dock att ett stort arbete görs för att förbättra situationen, inte minst inom primärvård och socialtjänst. Det handlar exempelvis om insatser för att förbättra personalkontinuiteten på vårdcentralerna och satsningar för att rekrytera och behålla socionomer.

Brister i vårdens övergångar – samverkan behöver utvecklas

Vård- och omsorgsgivare samverkar i stor utsträckning över verksamhets- och huvudmannagränser. Ändå ser IVO i tillsynen att patienter och brukare upplever stora brister i vårdens övergångar. Det kan resultera i bland annat långa väntetider, uteblivna insatser, felaktig medicinering eller oro då den enskilde inte vet vem som bär ansvaret för vad.

Den enskilde och dess närstående får själva i stor utsträckning samordna och koordinera olika vård- och omsorgsinsatser, vilket ställer höga krav både vad gäller kunskap, handlingskraft och förmåga att uttrycka sina behov.

- IVO ser återkommande i tillsynen att ansvaret för helheten genom vård- och omsorgskedjan brister. Beslutsfattare inom kommuner och landsting kan bidra genom att i större utsträckning än idag utforma gemensamma mål och uppdrag för vård och omsorg över huvudmannagränser, säger Sabina Wikgren Orstam, avdelningschef IVO avdelning öst.

Bristerna i vård- och omsorgskedjan blir i tillsynen särskilt tydliga för personer med samsjuklighet, barn och unga med psykisk ohälsa samt de mest sjuka äldre. Samordningen kring barn och unga med psykisk ohälsa och personer med samsjuklighet är därför två av IVO:s prioriterade riskområden för 2018-2020.


Ta del av hela rapporten "Vad har IVO sett 2017"