Välfärdsteknik väcker nya frågor

2018 maj 31

Nyheter

Närbild på informationsskylt om mobil trygghetslarm

Välfärdsteknik kan skapa möjligheter för en säkrare och bättre omvårdnad, men det finns även risker med tekniken. I en förstudie av området välfärdsteknik ringar IVO in möjliga risker för granskning i en kommande nationell tillsyn.

Välfärdsteknik är tekniska hjälpmedel för personer som behöver tillsyn och omvårdnad. Exempelvis trygghetslarm, tillsyn via kamera, sensorer, etc. 

 

För att få en bild av vad som är mest väsentligt för brukare och deras närstående har IVO träffat Demensförbundet, som är en anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga, och deltagit i tre olika samtalsgrupper med anhöriga och brukare.

 

- Vi har träffat personer som nyligen fått demensdiagnos samt anhöriga i samtalsgrupper. Det har gett oss värdefull information i vårt arbete med att utforma tillsynen, säger Anna Hagelbäck, tillsynsledare på avdelning öst. I vår tillsyn kommer vi även att uppmärksamma användare av teknik utan kognitiv svikt*. 

 

Kan stärka delaktighet, trygghet och säkerhet

Ökad användning av välfärdsteknik kan vara ett sätt att stärka den enskildes delaktighet, trygghet, säkerhet och självständighet, inte minst inom äldreomsorgen. Användandet av välfärdsteknik kan också ge kommunerna nya möjligheter att anpassa, utveckla och förbättra äldreomsorgen då antalet äldre blir allt fler.

 

Risk att bli begränsande

Inom ramen för den riskanalys som IVO gjorde 2017 konstaterades att användandet av välfärdsteknik också kan medföra risker, exempelvis när teknik inte fungerar eller hanteras rätt eller när digitala lösningar blir tvingande eller begränsande för den enskilde. Eftersom utvecklingen inom området går snabbt har IVO valt ut detta som ett prioriterat riskområde där vi vill lära oss mer för att på bästa sätt kunna bidra till en god utveckling.

 

Studiebesök på testcenter

För att skaffa oss mer kunskap om området har IVO gjort studiebesök på Stureby vård- och omsorgsboende som samarbetar med Karolinska Institutet och KTH och provar nya lösningar som kan underlätta vardagen för brukare och personal inom äldreomsorgen.
IVO har även gjort studiebesök vid vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun som bland annat har infört digital nattillsyn.

 

Pilottillsyn i nästa steg

Nästa steg i IVO:s förstudie blir att genomföra en pilottillsyn.

 

- Vi har fått mycket värdefull information från de dialogmöten och studiebesök vi genomfört, säger Monica Rådestad som är inspektör på IVO:s avdelning öst och projektledare för förstudien.

 

- I pilottillsynen kommer vi att väga samman de olika delar som är avgörande för om en välfärdsteknisk lösning bidrar till en god och säker vård och omsorg för de personer den finns till för. Det handlar lika mycket om exempelvis individuell anpassning, kompetens och planering som tekniken i sig, avslutar Monica Rådestad.

 

* Med kognitiv svikt avses tillstånd som påverkar minne, tankeförmåga och andra kognitiva funktioner. Exempelvis demenssjukdomar.