Vårdens innehåll – temat för IVO:s tillsyn av HVB och stödboenden under 2018

2018 jan 30

Nyheter

I årets tillsyn av HVB och stödboenden ska IVO granska innehållet i den vård som placerade barn och ungdomar får i dessa verksamheter.

Barn och ungdomar som är placerade på HVB och stödboenden har rätt till en individuellt utformad vård. Vid inspektionerna kommer därför IVO bland annat att granska hur verksamheten arbetar med att genomföra och följa upp de placerade barnens och ungdomarnas vård i förhållande till deras behov.

 

På Statens institutionsstyrelses (SiS) HVB (kallas särskilda ungdomshem) ingår även att i tillsynen ta reda på hur verksamheten arbetar med bemötande utifrån SiS:s etiska riktlinjer och hur verksamheten arbetar med sin egenkontroll.

 

Trygghet och säkerhet i fokus vid inspektioner av nystartade verksamheter

Temat för IVO:s inspektioner av nystartade HVB och stödboenden är barnens och ungdomarnas trygghet och säkerhet. Det innebär att IVO bland annat granskar bemanningen och personalens kompetens, lokalerna och hur verksamheterna gör inskrivnings- och lämplighetsbedömningar.