Visste du att kommunen ska anmäla olämpliga assistansanordnare till IVO?

2018 maj 02

Nyheter

Kommunen är skyldig att anmäla potentiellt olämpliga assistansanordnare till IVO. Tots detta fick IVO bara in totalt 11 anmälningar under 2017. Detta beror enligt kommunerna själva på att det fortfarande råder en okunskap kring anmälningsskyldigheten.

Privata utförare av personlig assistans måste sedan den 1 januari 2011 söka tillstånd hos IVO för att få bedriva verksamhet enligt LSS. För att få tillstånd, och för att få behålla sitt tillstånd, måste utföraren sedan 1 juli 2013 vara lämplig att bedriva verksamhet – utifrån ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter. Kravet på lämplighet infördes för att säkra kvaliteten gentemot den assistansberättigade, men också för att motverka fusk och överutnyttjande.

 

Kommunens anmälningar är ett värdefullt underlag för IVO

För att effektivt kunna arbeta med att säkra kvaliteten och för att förhindra oseriösa aktörer är en systematisk och väl fungerande samverkan mellan myndigheter och organisationer en nödvändighet. Här utgör kommunernas iakttagelser en viktig pusselbit. Kommunerna, liksom Försäkringskassan, är skyldiga att anmäla företag till IVO om det finns anledning att anta att tillståndshavarens lämplighet kan ifrågasättas (15 § p 11 LSS och 110 kap. 42 a § SFB).

I kommunala verksamheter såsom daglig verksamhet, skola, fritids och på socialkontor möter kommunens personal enskilda som har personliga assistenter. Vid dessa möten kan personalen upptäcka brister i assistansutförandet och få information som kan vara skäl för en anmälan till oss, berättar Lena Carp, enhetschef på IVO.

Alla kommuner känner inte till sin anmälningsskyldighet

Under februari månad hade IVO dialoger runt om i landet med företrädare från en rad olika kommuner. Under dessa dialoger berättade kommunerna att det fortfarande råder en okunskap om anmälningsskyldigheten. Andra orsaker till att IVO inte får in fler anmälningar, ansåg man bland annat var att man saknar insyn i brukarens vardag och hur den personliga assistansen fungerar. Det kan även handla om att kommunerna inte följer upp pågående insatser i tillräcklig utsträckning.

Hur anmäler man?

Har du som kommunföreträdare kännedom om ett företag som är potentiellt olämpligt att bedriva personlig assistans ska du alltså anmäla detta till IVO. Anmälan behöver inte uppfylla några särskilda formkrav och det finns inga särskilda blanketter från IVO som du ska använda. Det viktigaste är att du beskriver så utförligt som möjligt vad anmälan avser. På så sätt kan IVO få kunskap om vad kommunen har gjort för iakttagelser och vilket företag det rör sig som, alternativt vilken enskild brukare som berörs.

 

 

Övrigt

IVO släppte den 11 april resultatet från myndighetens lämplighetsprövning för 2017. Tillsynen visar att de flesta företag med tillstånd som granskas är lämpliga att bedriva verksamhet (i betydelsen att det inte finns skäl att återkalla tillståndet). De flesta granskningar avslutas utan att IVO ställer kvar på några åtgärder. Men det finns också ett antal företag som inte är lämpliga att bedriva personlig assistans, och dessa företag får sina tillstånd återkallade.

Ta del av rapporten från 2016 och tillhörande bilaga från 2018