Biståndsbedömt trygghetsboende tillståndspliktigt från 2 april

2019 mar 14

Nyheter

Verksamhetstypen biståndsbedömt trygghetsboende blir tillståndspliktig från och med den 2 april 2019. Det är den femte verksamhetstypen som blir tillståndspliktig under 2019.

I och med de nya reglerna från och med den 1 januari 2019  behöver hemtjänst och tre andra verksamhetstyper tillstånd från årsskiftet. Nu blir också biståndsbedömt trygghetsboende tillståndspliktigt. Det innebär att privata aktörer behöver tillstånd från IVO för att bedriva verksamheten. För kommuner gäller anmälningsplikt om de bedriver verksamheten i egen regi. 


Vad är biståndsbedömt trygghetsboende?

Det är en särskild boendeform för äldre människor som kommunen får inrätta. Målgruppen är äldre som framför allt behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service men också har behov av att bryta oönskad isolering. Idag finns det inte särskilt många sådana boenden, men verksamheterna kan komma att öka i antal.

– I förarbetena till lagändringen framgår det att ändringen syftar till att tydliggöra utrymmet för kommunerna, säger projektledare Sarah Snyder. Kommunerna ska kunna inrätta en särskild boendeform anpassad och utformad för äldre som kanske egentligen främst behöver hemtjänst, men där den äldre inte upplever att det är tryggt att bo kvar hemma. Den här boendeformen skulle erbjuda den äldre till exempel gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. Det kan öka tryggheten och tillgodose behovet av gemenskap hos äldre.

 

IVO kommer att föra dialog med företrädare för brukarorganisationer och branschorganisationer samt kommuner i förberedelserna. 


Läs mer i propositionen

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre, (prop. 2017/18:273)