Granskning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

2019 feb 14

Nyheter

Äldre kvinna som sitter vid en dator.

I en nationell tillsyn kommer IVO att granska välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Granskningen inriktas på att brukare får en god och säker omsorg, utifrån individens behov och förutsättningar, när insatsen ges med hjälp av välfärdsteknik.

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen är ett av IVO:s prioriterade områden för tillsyn under 2018-2020. I en förstudie har IVO undersökt vilka faktorer och risker som påverkar brukarnas situation när välfärdsteknik används inom äldreomsorgen. 

- I den kommande tillsynen kommer IVO att granska några kommuner som idag använder teknik i större omfattning. Detta för att vi ska kunna lära och dela erfarenheter till dem som ännu inte använder så mycket teknik, säger Monica Rådestad, projektledare för tillsynen.

God och säker omsorg oavsett hur insatsen ges

Granskningen sker genom inspektioner hos några kommuner och verksamheter. Vid inspektionerna intervjuas omvårdnadspersonal och personer i ledningen. Vi kommer även att prata med de som bor på särskilt boende och de som bor hemma med hemtjänst. 

 

- Vi kommer att ställa frågor utifrån de faktorer vi har identifierat som viktiga för brukarnas situation, säger Monica Rådestad. Sen kommer vi att prata med brukarna för att få en djupare förståelse för behov, erfarenheter och upplevelser av välfärdsteknik. Deras synpunkter är särskilt viktiga för oss.

 

Exempel på vad IVO kommer att granska

  • Kommunens strategi för införande och hantering av välfärdsteknik och hur personalens digitala kompetens ska utvecklas.
  • Implementering av välfärdsteknik i organisationen.
  • Det systematiska förbättringsarbetet och hantering av avvikelser (riskanalys, egenkontroll, klagomål, synpunkter och rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah) kring insatser som inkluderar välfärdsteknik.
  • Personalens kunskap om brukarens behov och den välfärdsteknik som används.
  • Individuella bedömningar av insatser som inkluderar välfärdsteknik.
  • Informations- och samtyckeshantering och uppföljning av insatser som inkluderar välfärdsteknik.
  • Beredskap för oförutsedda och planerade avbrott.