Hur kan vården och omsorgen bli mer samordnad ur patientens och brukarens perspektiv?

2019 apr 25

Nyheter

Bild från dialogövning om samordning
Bild från dialogövning om samordning på IVO-dagen i Malmö 2019

”Det är ett system som är så uppdelat att man tappar bort individerna.” Så beskriver Kajsa den vård och omsorg som hon under många år kom i kontakt med. Kajsa är en av de som delar med sig av sin berättelse i dialogen om samordning under IVO-dagen.

Vården och omsorgen i Sverige utförs i en komplicerad struktur. Uppdelningen i många olika ansvarsområden med olika styrsignaler leder ofta till att personer med behov av vård och omsorg från flera olika aktörer hamnar i kläm. Det kan innebära att resultatet för den enskilde personen blir sämre, men är också ineffektivt både ur ekonomisk och ur organisatorisk synpunkt.

 

Dialog med ledare i vård och omsorg

Tre av IVO:s prioriterade riskområden handlar om de brister som kan uppstå när en person har behov av vård- och omsorg från flera olika aktörer. Under IVO-dagen möttes företrädare för många olika delar av vård- och omsorgssystemet i en dialog om hur samordningen av vård och omsorg kan bli bättre för patienter och brukare.

 

- Vi ville ta tillfället i akt att försöka bidra till nya steg i utvecklingen av en mer samordnad vård och omsorg. Frågorna som diskuteras är utformade för att skapa reflektion om den egna rollen och organisationen, men också för att få syn på övriga aktörer och vad man behöver av varandra för att nå samordning, säger Anna Rosklint, kommunikatör på IVO som var facilitator för dialogen.

 

Definition som utgår från resultatet för personen

Som inramning för samtalet används den definition av samordnad vård och omsorg ur ett patient- och brukarperspektiv, som tagits fram av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Modellen utgår ifrån resultatet för personen och en förutsättning är att personen, efter förmåga och preferenser, ges möjlighet att delta som en aktiv medskapare.

 

Samskapande-dialog-för-en-sammanhållen-vård-och-omsorg2.jpg

Källa: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, "Samordnad vård och omsorg", 2016:1.

 

- Förhoppningsvis har deltagarna på IVO-dagen fått med sig några nya tankar om vad de kan bidra med i den förändring som behövs för en mer sammanhållen vård och omsorg. Kanske har IVO-dagen även bidragit till att skapa nya relationer mellan ”vård- och omsorgsgrannar” vilket i sin tur kan bidra till en bättre samordning, säger Anna Rosklint.

 

Här hittar du filmerna med Kajsa, Ingela och Mattias och övrigt underlag från övningen. 

 

Foto från IVO-dagen i Malmö 2019: Josefin Widell Hultgren