IVO:s reflektionsmaterial – ett stöd i vårdens och omsorgens arbete med ökad samordning

2019 nov 27

Nyheter

Möte vid blädderblock

IVO granskar just nu hur vårdens och omsorgens aktörer samordnar olika insatser för personer med komplexa behov. I tillsynen har aktörerna fått arbeta med ett webbaserat reflektionsmaterial som rör samordning. Materialet finns nu på IVO:s webbplats.

Samordning av insatser för personer med komplexa behov har länge varit känt som en av de största utmaningarna i vården och omsorgen. Att förbättra livskvaliteten för dem står därför högt på IVO:s agenda.

 

IVO genomför just nu flera tillsynsinsatser där vi tittar på hur samordningen fungerar för personer med komplexa och sammansatta behov. En av tillsynerna fokuserar på personer med MS, som är en av många livslånga diagnoser. 

 

- De personer med MS som vi har intervjuat i tillsynen ger många exempel när deras vardag inte fungerar på grund av att samordningen uteblir. Det resulterar bland annat i onödiga upprepningar, bristande kontinuitet, otrygghet och att man inte ser till personens hela behov. Personerna uttrycker att de ”själva får lösa problemet” och att de får bli ”sin egen koordinator”, berättar Yvonne Berneke som är inspektör på IVO.

 

Ett reflektionsmaterial som stöd i utvecklingsarbetet

I tillsynen har IVO fokus på att stödja aktörerna i arbetet med att förbättra samordningen. Som en del i detta har myndigheten tagit fram ett webbaserat reflektionsmaterial som aktörerna får arbeta med. 

 

- Reaktionerna på materialet och det dialogbaserade upplägget har hittills varit mycket positiva, säger Anna Rosklint som är en av projektledarna för tillsynen. Det har väckt ett stort engagemang och flera vittnar om att samtalen redan har satt igång ett utvecklingsarbete. Vi vill nu därför att fler ska kunna ta del av materialet, även om det fortfarande används i tillsynen.

 

Vård- och omsorgsaktörer kan använda reflektionsmaterialet för att utveckla samordningen för personer som har behov av insatser från flera aktörer och huvudmän. Filmerna är applicerbara på samordning generellt. Diskussionsfrågorna och övningsuppgifterna går att anpassa utifrån de patient- och brukargrupper som man utgår ifrån.

 

Ta del av reflektionsmaterialet

 

Centrala punkter för att åstadkomma en bättre samordning

I arbetet med att förbättra samordningen för personer med komplexa behov ser IVO att följande punkter är centrala:    

 

Använd erfarenheter från patienter, brukare och närstående

För att förstå på vilket sätt samordningen behöver förbättras krävs det att alla aktörer tydligare använder erfarenheter och engagemang hos patienter, brukare och närstående. Vår erfarenhet talar tydligt för att det huvudsakligen är genom den enskilde personens upplevelse och erfarenhet som de organisatoriska mellanrummen kan bli synliga – något som kan vara svårt att se när man själv sitter mitt i verksamheten. 

 

Öka kunskapen om systemet runt den enskilde personen 

Personerna IVO har intervjuat har många berättelser om ett system som inte hänger ihop – att den ena handen inte vet vad den andre gör. Alla aktörer behöver öka kunskapen om och förståelsen för systemet som helhet, så som det ser ut för den enskilde personen. Det handlar om vilka kontakter den enskilde har, vad kontakterna bidrar med och hur de kompletterar varandra. 

 

Bedriv ett gemensamt utvecklingsarbete 

Samordning är något som ligger lagrat i relationerna mellan olika aktörer och bygger på en helhet runt den enskilde personen. I vår tillsyn ser vi att aktörerna ofta delar upp ansvaret mellan sig istället för att ta ett gemensamt ansvar, vilket leder att samordningen uteblir. Aktörerna behöver i högre utsträckning bedriva en systemisk verksamhetsutveckling. Det innebär att de tillsammans utvecklar det de inte kan göra på egen hand. Det kan exempelvis handla om nya organisationsformer, nya arbetssätt och nya funktioner – initiativ som tar sin utgångspunkt i den enskildes situation och inte utifrån organisationen.

 

Utvärdera samordningen 

Alla aktörer behöver skaffa sig kunskap om hur olika initiativ faktiskt leder till en mer samordnad vård och omsorg ur patientens och brukarens perspektiv. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har visat att det är sällan som samordningsinitiativ följs upp eller utvärderas med den enskilde personen i fokus. Här finns det ett stort utrymme för vårdens och omsorgens aktörer att styra, mäta och följa upp utifrån resultatet för personerna i fråga.