Lång väntan på socialtjänstinsatser får konsekvenser för både individ och kommun

2019 maj 17

Nyheter

Två barn med funktionsnedsättning sitter i en soffa

När en person beviljas en insats från socialtjänsten är kommunen skyldig att verkställa den. Om det inte sker inom rimlig tid kan det inverka på personens livskvalitet.

Lång väntan kan även innebära straffavgift för kommunen, vilket indirekt påverkar kommuninvånarna. 

 

Det är många som får stöd och hjälp via socialtjänsten – barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, personer med missbruksproblematik och så vidare. Väntetider kan uppstå i flera led, inte bara i samband med att kommunen ska verkställa en beviljad insats, utan även när kommunen ska fatta beslut om en insats. 

 

– Oavsett när väntetiderna uppstår kan den ovisshet som det leder till bidra till otrygghet och ett onödigt lidande för den enskilde personen. Därför är det viktigt att kommunen kontinuerligt följer upp personens situation under väntetiden och är uppmärksam på eventuella missförhållanden, säger Kaisu R Kull som är inspektör på IVO.

 

Långa väntetider drabbar inte bara personen som väntar på sin insats och dess närstående. Det är även en indirekt kostnad för kommuninvånarna då kommunens gemensamma resurser går till straffavgifter istället för till verksamhet. Under 2018 fakturerade IVO kommunerna cirka 41 miljoner kronor för oskäliga väntetider, fördelat på cirka 90 kommuner. 

 

Läs mer om IVO:s iakttagelser när det gäller ej verkställda beslut. Ta även del av den senaste statistiken på området: