NIS: Regler om incidentrapportering för vården träder i kraft 1 mars

2019 mar 01

Nyheter

Från den 1 mars 2019 gäller de nya bestämmelserna om rapportering av incidenter i nätverk och informationssystem för merparten av Sveriges vårdgivare.

Alla berörda vårdgivare måste inledningsvis anmäla sig till Inspektionen för vård och omsorg som leverantör av samhällsviktig tjänst. 

 

Det är det nya regelverket inom ramen för det s.k. NIS-direktivet som nu träder i kraft. Vårdgivare som är leverantörer av samhällsviktig tjänst är skyldiga att identifiera och anmäla sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Leverantörer av samhällsviktig tjänst ska rapportera incidenter i nätverk och informationssystem till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som överför rapporterna till IVO. Ett övergripande syfte är att leverantörerna ska ha en hög driftsäkerhet i sina nätverk och informationssystem.

- När IVO via MSB får in en rapport om en incident från en leverantör ska vi granska den och bedöma bl. a. om relevanta åtgärder har vidtagits, berättar Adam Holmström som samordnar NIS-arbetet på IVO. 

Incidenter som ska rapporteras är sådana som har betydande inverkan på kontinuiteten i en samhällsviktig tjänst, exempelvis hälso- och sjukvård. 

- Syftet är att leverantörerna ska ha en hög driftsäkerhet i sina nätverk och informationssystem, förklarar Adam Holmström. 

Vårdgivare som berörs är de som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen eller tandvårdslagen och har mer än 50 årsanställda legitimerad vårdpersonal. Apotek som expedierar minst 20 000 receptbelagda läkemedel per år omfattas också. 

 

Läs mer på ivo.se