Risk att symptom förbises för personer med samtidig somatisk och psykiatrisk sjukdom

2019 nov 13

Nyheter

Kvinna med rollator promenerar med sin katt.
Johnér bildbyrå.

Personer som har både psykiatrisk och somatisk sjukdom får ibland inte rätt vård eller vård i rätt tid. Nu har IVO inlett en nationell granskning av hur vården fungerar för dessa personer.

Det är sedan länge känt att behandling och bemötande av personer med psykiska diagnoser som får somatiska sjukdomar inte fungerar optimalt. Bland annat kan kunskap om samsjuklighet saknas hos vårdgivarna. Målet med den tillyn som IVO nu genomför är att dessa personer får en förbättrad vård som beaktar både deras psykiatriska och somatiska besvär. Tillsynen ska bidra till ökad samverkan mellan olika verksamheter och att de tar gemensamt ansvar utifrån en helhetssyn kring varje person.

 

- Personer med psykisk sjukdom och samtidig kroppslig sjukdom har ofta flera vårdkontakter samtidigt och rör sig mellan psykiatrin, primärvården och den somatiska specialistvården. Det ökar risken att symptom som kan signalera ohälsa och kroppsliga sjukdomar förbises eller inte följs upp korrekt, säger Sara Holsbrink, utredare på IVO.

 

Tydligare ledning och styrning av samverkan behövs

Som förberedelse för den nationella tillsynen genomförde IVO 2019 en pilottillsyn av en region.

 

- I pilottillsynen kunde vi konstatera att den regionen tydligare behöver leda och styra samverkan kring samsjukliga patienter, säger Jonas Rönnquist, inspektör på IVO. De behöver också förbättra den interna kommunikationen om de beslut de fattar som rör samverkan kring de berörda patienterna. Den nationella tillsynen får visa om detta gäller i flera av de regioner som ingår i tillsynen.

 

Dialogmöte ledde till handling

Ett dialogmöte med företrädare för de olika tillsynade verksamheterna, ingick i pilottillsynen och samma modell kommer att användas i den nationella tillsynen.

 

- Dialogmötet ledde till något verkligt konkret, nämligen att verksamheterna vid sittande bord bokade in möten med varandra för att diskutera vidare, berättar Helene Lundbladh, inspektör. De insåg att de behöver stärka samverkan runt varje person.

 

Tillsynens omfattning

Nio regioner i hela Sverige ingår den nationella tillsynen som nu genomförs. Den riktas gentemot primärvården, specialistpsykiatrin och utvalda somatiska verksamheter och berör personer med psykossjukdom, schizofreni, bipolär sjukdom och depression med samsjuklighet i hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer.

 

Dialogmöten med patient- och brukarorganisationer är en viktig del av tillsynen. Beslut i tillsynerna beräknas vara klara i maj 2020.

 

Mer information om tillsynen hittar du här.