Anmälan till åtal av pastor

2015 apr 10

Principiella beslut

IVO har genom TV-programmet Kalla Fakta, som sändes i TV4 den 28 oktober 2014, uppmärksammat att det finns anledning misstänka att en person behandlar cancer. Av programmet framgår att personen ifråga är dansk medborgare och pastor.

Pastorn förekommer inte i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

Tolv minuter in i programmet ses bl.a. pastorn på ett möte där han "helar" vad som sägs vara en cancersjuk man genom handpåläggning. Vid handpåläggningen uttalar pastorn: "I curse this cancer in its roots. And I command cancer to come out of you" samt "This cancer is dead, and you will live". Enligt programmet kontaktar redaktionen mannen som säger att han kommer att bli frisk och vill berätta för TV4 om helandet, men efter någon vecka ställer mannen in intervjun eftersom han blivit sämre. I programmet ses också inslag från Kanal 10 där pastorn vid ett annat tillfälle ger handpåläggning och uttalar "I break the power of cancer" samt "and I command cancer to die in it's roots". 

Beslut

IVO har anmält pastorn som är misstänkt för att yrkesmässigt ha behandlat någon i strid med 5 kap. 1 § 2 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL till åtal. Åklagaren lade ned ärendet.

Skälen för IVO:s beslut

Av 7 kap 23 § PSL, framgår att om IVO får kännedom om att någon som inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har brutit mot någon bestämmelse i 5 kap. 1 § 1- 7 ska IVO, om det behövs, göra anmälan till åtal.

Av 5 kap. 1 § PSL framgår att andra än hälso- och sjukvårdspersonal inte yrkesmässigt får undersöka eller behandla någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva bl.a. behandling av cancer och andra elakartade svulster i förebyggande, botande eller lindrande syfte.

Enligt IVO:s uppfattning bör brottsmisstanken kvalificeras av myndigheten innan en anmälan till åtal görs. Någon fullständig straffrättslig prövning ska inte göras, men det bör undersökas om en tillräcklig grad av misstanke föreligger. 

Inför beslutet att anmäla till åtal har IVO övervägt om pastorn handlande kan antas falla in under den aktuella straffbestämmelsen. IVO har för det första övervägt vad som talar för att pastorns agerande ska betraktas som "behandling". För det andra har överväganden gjorts kring begreppet "yrkesmässigt". Sammantaget har IVO funnit att det finns tillräckligt mycket som talar för att båda dessa rekvisit är uppfyllda. 

Vidare har IVO konstaterat att den grundlagsskyddade religionsfriheten inte innebär ett hinder mot att tillämpa gällande lagstiftning. 

Med anledning av de uppgifter som framkommer i TV-programmet bedömer IVO att det finns anledning att misstänka att pastorn har yrkesmässigt behandlat någon i strid med 5 kap. 1 § 2 PSL. IVO finner därför att denne ska anmälas till åtal.

Åklagarmyndighetens beslut

I juni 2015 fattade Åklagarmyndigheten ett beslut att inte inleda förundersökning. Skälet var att uppgifterna i ärendet inte gav anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal hade begåtts.