Ansökan om journalförstöring

2015 okt 22

Principiella beslut

Om vårdgivare felaktigt lagt in en patients uppgifter i annan patients journal har bifall till journalförstöring tidigare medgetts så att radering i den andra patientens journal kunnat ske.

I ansökan angavs att en patients (P1) akutjournal på Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutmottagning felaktigt skannats in i en annan patients (P2) patientjournal. Vårdgivaren ansökte om journalförstöring och bifogade en undertecknad skrivelse av P2 som lämnat sitt medgivande för att det felaktiga dokumentet skulle tas bort. 

Beslut

IVO avvisade ansökan.

Skälen för IVO:s beslut

De i patientjournalen främmande uppgifterna som rör en annan person blir aldrig en del av P2:s patientjournal, då en patientjournal inte kan vara gemensam för flera patienter. När en vårdgivare fört in uppgifter om en patient i en annan patients journal ska detta således inte tas omhand inom ramen för journalförstöringsinstitutet, utan åtgärdas inom ramen för respektive vårdgivares systematiska kvalitetsarbete (se Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete). Det innebär att de felaktigt införda uppgifterna inte ska raderas utan flyttas till den patientjournal där de rätteligen hör hemma. Därmed ska alltså inte de felaktiga uppgifterna vara kvar i P2:s journal. 

Mot bakgrund av att den felaktigt inskannade akutjournalen inte utgör en del av P2:s patientjournal och journalförstöringsinstitutet därmed inte kan användas, avvisade IVO ansökan.