Avvisning av vårdtagares ansökan att få prover utlämnade ur biobank

2018 jul 04

Principiella beslut

IVO har beslutat att avvisa en ansökan om att få prover utlämnade ur biobank.

IVO bedömer att embryo inte är att betrakta som vävnadsprov och därför är inte lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m., biobankslagen, tillämplig. Eftersom biobankslagen inte är tillämplig saknar IVO behörighet att pröva enskild vårdgivares beslut om att inte lämna ut prover enligt vårdtagarens ansökan.

IVO bedömer att embryo inte är att betrakta som vävnadsprov. Detta mot bakgrund av att embryo är resultat av en åtgärd som har förändrat de ursprungliga egenskaperna i avsevärd utsträckning hos ett vävnadsprov. Eftersom embryo inte är att betrakta som vävnadsprov omfattas embryo inte av biobankslagen. 

Bakgrund

IVO ska enligt 4 kap. 6 § andra stycket biobankslagen pröva frågan då den enskilde vårdgivaren och den som ansvarar för biobanken anser att prover inte bör lämnas ut i enlighet med vårdtagarens ansökan.