Begäran om att få ut vävnadsprover från biobank avslås

2017 nov 22

Principiella beslut

IVO har beslutat att neka utlämnande från biobank av vävnadsprov då syftet är att använda detta i en brottsutredning.

IVO avslog den 15 november 2017 ett överklagande om att få ut vävnadsprover från biobank. I ärendet bedömde IVO att det inte finns förutsättningar för att lämna ut de begärda vävnadsproverna eftersom brottsutredning inte finns med bland de ändamål för användning eller utlämnande som anges i biobankslagen. IVO bedömde även att samtycke inte möjliggör utlämnande i den aktuella situationen.

En vårdgivares beslut enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m., biobankslagen, om att prover i en biobank inte bör lämnas ut enligt en ansökan, kan överklagas till IVO.

De situationer i vilka utlämnande av vävnadsprover får ske med den enskilde provgivarens samtycke regleras uttömmande i biobankslagen. Denna bestämmelse anger inte att vävnadsprov får lämnas ut för att användas i en brottsutredning.

Bakgrund

Prover som förvaras i en biobank får lämnas ut för att förvaras och användas inom en annan verksamhet, dvs. en annan vårdgivare, en enhet för forskning eller diagnostik, en offentlig forskningsinstitution, ett läkemedelsbolag eller annan juridisk person. En biobank får, förutom för vård och behandling och andra medicinska ändamål i en vårdgivares verksamhet, användas endast för ändamål som avser kvalitetssäkring, utbildning, forskning, klinisk prövning, utvecklingsarbete eller annan därmed jämförlig verksamhet.

IVO bedömde att brottsutredning inte kan anses utgöra jämförlig verksamhet. Inte heller bedömdes det vara fråga om kvalitetssäkring, utbildning, forskning, kliniska prövningar och utveckling eller annat därmed förenligt ändamål som ryms i vad en vårdgivare eller huvudman ska fastställa när en biobank inrättas.

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.