Ett vävnadsprov som förvaras i en biobank kan utlämnas till en privatperson i syfte att fastställa faderskap

2015 okt 22

Principiella beslut

Biobanken vid Karolinska Universitetssjukhusets beslöt att inte lämna ut vävnadsprover enligt 4 kap. 6 § enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (biobankslagen) och underställde IVO frågan för prövning.

Ändamålsregleringen i 2 kap. 2 § biobankslagen medger inte att prov bevaras i en biobank i syfte att fastställa faderskap. De tillåtna ändamålen innebär i sig inget hinder för utlämnande i annat syfte. 

Beslut

Vävnadsprovet lämnas ut.

Skälen för IVO:s beslut

Det finns ett flertal avgöranden från Europadomstolen som behandlar artikel 8 i Europakonventionen och rätten till respekt för privat- och familjeliv som rör faderskapsfrågor. Europadomstolens praxis är tydlig i den meningen att rätten att känna till sina föräldrar utgör en väsentlig del av rätten till respekt för privat och familjeliv och att det är viktigt att det finns effektiva medel för myndigheterna att utreda faderskaps-frågor, även när det gäller en avliden person. En förutsättning är dock att det inte i första hand gäller en arvsrättslig fråga. Mot bakgrund av detta vinner artikel 8 företräde framför biobankslagens regler i enlighet med principen om lex specialis.