Fråga om åtalsanmälan vid förväxling av läkemedel och patient

2015 okt 22

Principiella beslut

Sjuksköterska har i ärendet brustit i kontroll av patients identitet och givit fel patient en dos av ett preparat. Patienten avled i ett senare skede.

Frågan är om det föreligger en möjlig ”skälig misstanke” om vållande till annans död alternativt vållande av kroppsskada. 

Beslut

Ingen åtalsanmälan skedde då det inte finns en tillräckligt ”skälig misstanke” för brott, d.v.s. det finns ett bristande orsakssamband mellan att sjuksköterskan gav fel läkemedel och den dödliga utgången. 

Skälen för IVO:s beslut

Orsakssambandet är inte tillräckligt tydligt och konkret och det finns ett antal omständigheter under handläggningen av patienten som kan ha bidragit till förloppet. Inte minst brister i övervakningen. Beslutet grundade sig på det underlag som fanns i ärendet utöver obduktionsprotokollet . Underlag från vetenskapliga råd framhöll tveksamheter i orsakssamband. Ett starkare orsakssamband mellan förväxlingen och patientens död hade möjligen medfört en åtalsanmälan. 

Beslutet gäller detta enskilda ärende, d.v.s. innebär inte att IVO generellt ska avstå från att pröva förutsättningarna för åtalsanmälan när beviskravet "skälig misstanke" kan anses föreligga.