Fullmakt med behörighet att företräda patienten i alla angelägenheter

2015 okt 22

Principiella beslut

Anmälaren har gentemot vårdgivaren ingivit och åberopat en fullmakt (s.k. generalfullmakt) från patienten som befullmäktigar anmälaren att föra patientens talan i alla frågor.