Godkännande av ansökningar om att utföra abort vid annan sjukvårdsinrättning än allmänt sjukhus

2016 dec 21

Principiella beslut

IVO har fattat beslut att godkänna att en verksamhet får utföra aborter vid annan sjukvårdsinrättning än allmänt sjukhus enligt abortlagen (1974:595).

IVO har också beslutat att godkänna att en del av en sedan tidigare godkänd verksamhet får bedrivas i nya lokaler.

Vid ansökan om godkännande att utföra abort vid annan sjukvårdsinrättning än allmänt sjukhus enligt abortlagen prövar IVO om verksamheten utifrån de uppgifter som lämnats bedöms ha förutsättningar att uppfylla de krav som ställs i abortlagen och i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:15) om abort.  

Enligt 5 § andra stycket abortlagen ska abort ske på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som IVO har godkänt.

I 3 – 4 kapitlen i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:15) om abort finns det bestämmelser om vårdgivarens ansvar för att det fastställs rutiner för information, stödsamtal, genomförande av abort samt efterkontroll. Vid prövningen av en ansökan om godkännande bedömer IVO verksamhetens förutsättningar att följa dessa bestämmelser.

I ärendet som rörde godkännande av en verksamhet bedömde IVO utifrån de uppgifter som sökanden lämnat att verksamheten hade förutsättningar att uppfylla kraven i abortlagen och SOSFS 2009:15.

I ärendet som rörde en sedan tidigare godkänd verksamhet har IVO fastslagit att byte av lokaler innebär att en ny ansökan om godkännande ska göras.

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.