Icke legitimerade läkare som arbetar på akutmottagning

2015 nov 06

Principiella beslut

Det har framkommit i ärendet att tjänstgöring på akutmottagning utgör en del av arbetet för de flesta läkare som är anställda med vikariatsförordnande.

Det har framkommit i ärendet att tjänstgöring på akutmottagning utgör en del av arbetet för de flesta läkare som är anställda med vikariatsförordnande enligt 2 § första stycket 1p. och 3p. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare. Dessa läkare arbetar ofta som ensam primärjour under kvällar, helger och nätter. 

Beslut

Landstinget ska säkerställa att läkare med vikariatsförordnande enligt 2 § första stycket 1p och 3p SOSFS 2000:6 inte arbetar självständigt vid akutmottagningarna utan tillgång till legitimerade läkare på plats som ansvarar för patienten. Beslutet omfattar inte läkare som gör sin allmäntjänstgöring (AT). 

Skälen för IVO:s beslut

Ett landsting (en sådan nämnd som avses i 10 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, får i vissa fall anställa läkare som inte har svensk legitimation och som ännu inte har påbörjat sin allmäntjänstgöring (AT). Den som har avlagt läkarexamen i Sverige eller i annat nordiskt land får anställas med ett vikariatsförordnande (2 § första stycket 1p. SOSFS 2000:6). Vidare får den som genomgår medicinsk grundutbildning vid svensk fakultet och har fullbordat studier till och med nionde terminen med godkända kurser anställas med ett vikariatsförordnande under handledning (2 § första stycket 3p. SOSFS 2000:6). 

Arbete på akutmottagning kräver bred kunskap och erfarenhet för att möta patienter i alla åldrar och med varierande problematik. Vid ett akut insjuknande är patientens första kontakt ofta akutsjukvården och det akuta omhändertagandet kan i stor utsträckning avgöra den fortsatta behandlingen. En adekvat och tidig diagnostik kan vara en förutsättning för att förebygga att behandlingsbara tillstånd utvecklas till svårare sjukdomstillstånd. Läkare på akutmottagningar förväntas hantera allt från en mycket svårt sjuk patient med livshotande tillstånd, till en patient som med lite råd och stöd kan vårda sig själv i hemmet. Arbete på akutmottagning handlar således i många avseenden om svåra ställningstaganden och ofta ställs höga krav på att prioritera och avgöra vilka patienter som kan återgå till hemmet utan att detta är förenat med risk för patienten. Vidare kräver arbete på akutmottagning ofta att bakjour eller annan kompetens konsulteras. Att korrekt kunna rapportera akut sjuka patienter är ett av de krav som ställs på läkare som avslutat sin AT. 

Läkarutbildningen består av 5,5 års grundutbildning varefter examensbevis utfärdas. Efter avslutad grundutbildning ska allmäntjänstgöring (AT) genomföras i minst 18 månader. Fullgjord och godkänd AT är ett krav för att kunna få läkarlegitimation. 

Läkare anställda med vikariatsförordnande enligt 2 § första stycket 1p. och 3p. SOSFS 2000:6 är läkare som är under pågående (efter 9 terminer) eller nyligen avslutat sin grundutbildning och ännu inte påbörjat sin AT. Dessa läkare kan inte förväntas ha uppnått de mål som är ställda som krav vid avslutad AT. Det är därför inte förenligt med god och säker vård att läkarna har eget ansvar för patienters vård och behandling och arbetar självständigt vid akutmottagning. 

Av 2 e § HSL framgår att där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal som krävs för att god vård ska kunna ges. En förutsättning för att en läkare med vikariatsförordnande enligt 2 § första stycket 1p. och 3p. SOSFS 2000:6 ska tjänstgöra på akutmottagning är därför att det finns legitimerad läkare på plats och att denne har ansvaret för patienternas vård och behandling. Då IVO:s tillsyn visat att det är vanligt förekommande att läkare med vikariatsförordnande arbetar självständigt vid en akutmottagning och har ett eget ansvar för patientens vård och behandling uppfyller landstinget inte ovan nämnda krav i 2 e § HSL. Norrbottens läns landsting ska därför vidta åtgärder i enlighet med detta beslut.