IVO beslutar om undantag från vissa krav vid import av embryon från tredje land

2019 jun 20

Principiella beslut

IVO beslutade den 5 juni 2019 att i ett enskilt fall godkänna undantag från krav enligt lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering mänskliga vävnader och celler, vävnadslagen, samt enligt förordning (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, vävnadsförordningen.

IVO bedömer att bolaget vid en (1) engångsimport kan beviljas undantag från kravet på skriftligt avtal som finns i vävnadslagen samt från kravet att lämna in vissa uppgifter som anges i bilagan till vävnadsförordningen. Det beror på att bolaget har visat att det går att säkerställa spårbarheten från givare till mottagare och omvänt, och att de importerade vävnaderna eller cellerna endast används på de avsedda mottagarna. 

IVO får i enskilda fall besluta om undantag från vissa krav i vävnadslagen. Vid  engångsimport får IVO medge undantag som framgår av vävnadsförordningen.

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.