IVO bifaller enligt ny lagstiftning tillstånd för IVF-klinik att utföra befruktning utanför kroppen med donerade könsceller

2019 apr 16

Principiella beslut

IVO fattade den 3 april 2019 ett beslut om att bifalla en ansökan om befruktning utanför kroppen med ägg som inte kommer från kvinnan eller spermier som inte kommer från kvinnans make eller sambo.

Beslutet är det första där IVO tillämpar ny lagstiftning som gäller från den 1 januari 2019 om att  utföra befruktning utanför kroppen med donerade könsceller. Innan lagändringen var det endast universitetssjukhus som fick utföra behandlingen befruktning utanför kroppen med donerade könsceller. 

IVO godkänner den aktuella verksamhetens ansökan om tillstånd att utföra befruktning utanför kroppen med ägg som inte kommer från kvinnan eller spermier som inte kommer från kvinnans make eller sambo. IVO godkänner ansökan med stöd av 7 kap. 4 § andra stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

IVO godkänner även verksamhetens ansökan om väsentlig förändring av tillstånd att bedriva verksamhet vid vävnadsinrättning som innebär att verksamheten kommer att utökas med ett nytt verksamhetsområde. Det nya verksamhetsområdet kommer att omfatta tillvaratagande, bearbetning, förvaring samt distribution av ägg, spermier och embryon i syfte att utföra befruktning utanför kroppen med ägg som inte kommer från kvinnan eller spermier som inte kommer från kvinnans make eller sambo. IVO godkänner ansökan med stöd av 9 och 11 §§ vävnadslagen.

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.