Nätbaserad diagnostik och behandling av urinvägsinfektion

2015 jun 25

Principiella beslut

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har mottagit e-postskrivelser från tre personer. Skrivelserna innehöll frågor relaterade till en nätbaserad hälso- och sjukvård.

Frågeställningarna gällde om den digitala verksamhet som bedrevs kunde anses vara enligt gällande lagstiftning och i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. IVO har med anledning av dessa skrivelser öppnat ett initiativärende.

Beslut

IVO avslutar ärendet.

Skälen för IVO:s beslut

Såvitt IVO kan bedöma på det underlag som tillförts ärendet ger det beslutsstöd som företaget tillämpar en rimligt hög säkerhet. Förutsatt att patienten lämnar riktiga uppgifter, bör behandlande läkare kunna göra en medicinsk bedömning som uppfyller kraven på god och säker vård.

Den nätbaserade verksamhet som företaget bedriver möjliggör inte att verksamheten kan göra en vedertagen identifiering av patienten med en okulär kontroll mot id-handling. Vid inloggning på hemsidan används dock stark autentisering. En form av id-kontroll görs mot PayEx/Tellur när patientavgiften betalas med bankkort. I de fall behandlande läkare förskriver läkemedel görs en slutlig kontroll enligt apotekens rutiner, när förskrivna läkemedel ska hämtas ut på apotek. IVO bedömer att detta ger en tillräckligt hög säkerhet.