Nekas tillstånd att utföra omskärelse av pojkar på grund av bristande kompetens

2017 nov 10

Principiella beslut

IVO avslår en ansökan om tillstånd att utföra omskärelse av pojkar på grund av sökanden utifrån de uppgifter som lämnats inte bedöms uppfylla de krav som ställs i lagen om omskärelse av pojkar och i Socialstyrelsens föreskrifter om omskärelse av pojkar.

IVO beslutade den 1 november 2017 att avslå en ansökan om särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar. IVO:s bedömning är att sökanden inte har de kunskaper och den erfarenhet som krävs för att kunna utföra omskärelse i överensstämmelse med vad som inom hälso- och sjukvården betecknas som vetenskap och beprövad erfarenhet.

Omskärelse

Enligt 5 § första stycket lagen om omskärelse av pojkar får omskärelse utföras endast av legitimerad läkare eller av den som har särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar.

Enligt 6 § lagen om omskärelse av pojkar får särskilt tillstånd att utföra omskärelse meddelas den som föreslagits av ett trossamfund där omskärelse ingår som en del i en religiös tradition, om personen har den kompetens som föreskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter om omskärelse av pojkar, bedöms kunna utföra ingreppet i enlighet med de krav som gäller för ingreppet och i övrigt är lämplig att utföra omskärelser. I Socialstyrelsens föreskrifter om omskärelse av pojkar finns det bestämmelser om kompetenskrav för andra än legitimerade läkare, smärtlindring, ingreppets utförande i övrigt samt information om ingreppet. Vid prövningen av en ansökan om särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar bedömer IVO om sökanden uppnår kraven som finns i dessa bestämmelser.

Bakgrund

Det är första gången IVO fattar ett beslut inom detta ärendeslag. Enligt 4 § 5 myndighets­förordningen (2007:515) ska myndighetens ledning avgöra ärenden som har principiell karaktär eller är av större betydelse. Ett ärende behöver i sig inte vara juridiskt komplicerat för att det ska betraktas som ett ärende av principiell karaktär eller av större betydelse utan det kan handla om att det är första gången som myndigheten ska fatta ett visst sorts beslut.

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.