Om arbetsförmedlingens hälso- och sjukvård

2015 apr 07

Principiella beslut

I flera fall har frågan aktualiserats i vilken utsträckning Arbetsförmedlingen bedriver hälso- och sjukvård bl.a. i ärenden om tillsyn, journalförstöring och lex Maria anmälningar.

Arbetsförmedlingen är anmäld som vårdgivare 2008-05-01. Av Arbetsförmedlingens skriftliga instruktion framgår att förmedlingen delar in sin hälso- och sjukvård i tre delar. Hälso- och sjukvårdsverksamheten utgörs av arbetsuppgifter och arbetsmetoder, som utförs av personal med legitimation eller av icke legitimerad personal som biträder personal med legitimation och inkluderar:

 • Arbetspsykologisk utredning (APU Q)
 • Synfunktionsutredning (SFU Q)
 • Stödsamtal.

Personalen som utför arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård är specialister vid enheter inom Avdelningen Rehabilitering till arbete. De arbetsuppgifter och arbetsmetoder som avses utförs av:

 • legitimerade psykologer
 • legitimerade arbetsterapeuter
 • legitimerade sjukgymnaster
 • specialpedagoger med särskild kompetens (vid SFU).

Det vårdgivaransvar som gäller för verksamheten omfattar främst:

 • Arbetspsykologisk utredning (APU Q)
 • Synfunktionsutredning (SFU Q)
 • Stödsamtal.

av

 • legitimerade psykologer
 • legitimerade arbetsterapeuter
 • legitimerade sjukgymnaster
 • specialpedagoger med särskild kompetens (vid SFU)

och frågan gäller de legitimerades bedömningar i

 • utredningsinsatser för att utvärdera och beskriva hälsotillstånd och funktionsnedsättningar,
 • bedömningar under aktiviteter på praktikplatser och i konstruerade aktiviteter för att bedöma funktionsnedsättningar,
 • utprovning av arbetshjälpmedel inför praktik och anställning på arbetsplatsen,

och att insatserna ska vara journalförda.

Bedömningarna omfattar såväl psykologiska som fysiska utvärderingar men kan även omfatta andra hälso- och sjukvårdsåtgärder än ovanstående uppräknade avgränsningar.