Regionen/landstinget är fortsatt huvudman vid konkurs av överlåten verksamhet

2017 jul 10

Principiella beslut

IVO kritiserade Region Jönköpings län för brister i sitt ansvar som huvudman.

Mot bakgrund av den information Region Jönköpings län publicerat på sin webbplats om att patienter vid Hälsoteamet i Småland AB inte automatiskt skulle överföras till annan vårdcentral utan uppmanades att själva kontakta annan vårdcentral, öppnade IVO ett ärende på eget initiativ för att granska Region Jönköpings län arbete och avtal med anledning av att vårdavtalsanslutna Hälsoteamet i Småland AB begärts i konkurs.

Beslut

IVO kritiserade Region Jönköpings län för brister i sitt ansvar som huvudman.

Skälen för IVO:s beslut

Region Jönköpings län (regionen) har inte uppfyllt sitt ansvar som huvudman i samband med att Hälsoteamet i Småland AB (Hälsoteamet) försatts i konkurs. Regionens avtal med Hälsoteamet har varit bristfälligt och regionen har brustit i sin kontroll av Hälsoteamet. Regionen har därigenom inte säkerställt att verksamheten bedrivs enligt de mål, riktlinjer, föreskrifter och ett i övrigt tillfredsställande sätt som gäller för verksamheten, så att kravet på en god hälso- och sjukvård enligt 3 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har uppnåtts.

Som huvudman är regionen ytterst ansvarig för att överlåten verksamhet uppfyller kraven på en god hälso- och sjukvård. Även när en privat verksamhet begärs i konkurs kvarstår regionens huvudmannaskap.

Regionens avtal var bristfälligt

IVO bedömer att delar av avtalet mellan regionen och Hälsoteamet strider mot 2 a § 5 HSL, då patienter med uppföljningsbehov själva fick ansvara för att uppföljningsbehovet säkerställdes. Med frivillig hälso- och sjukvård som utgångspunkt innebär detta att har hälso- och sjukvården gjort bedömningen att uppföljning ska ske för att säkerställa en god och säker vård, så ansvarar också hälso- och sjukvården för att uppföljning kommer till stånd. Ansvaret kan inte överlåtas helt på patienten.

I avtalet mellan regionen och Hälsoteamet anges att det ska finnas en ”medicinskt ansvarig läkare” tillgänglig. Enligt regionen innebär en ”medicinsk ansvarig läkare” bland annat att det är en specialistläkare med ledningsfunktion enligt 30§ HSL med ett övergripande ansvar att stödja verksamhetschef i medicinska frågor och patientsäkerhets frågor. Regionen har dock inte definierat i avtal vad ”medicinskt ansvarig läkare innebär”. Hälsoteamet tolkade det som att det skulle finnas en läkare på plats i verksamheten som arbetade som hälso- och sjukvårdspersonal. Hälsoteamet hade inte haft någon läkare med ett medicinskt ledningsansvar.

Regionen kontrollerade inte Hälsoteamet i tillräcklig omfattning

Eftersom regionen inte kontrollerade Hälsoteamet i tillräcklig omfattning uppmärksammade inte regionen att Hälsoteamets ledning och läkarbemanning var bristfällig. Den bristande ledningen har bl.a. medfört att patienter inte handlagts enligt avtalet och den bristande läkarbemanningen utgjorde en betydande patientsäkerhetsrisk.

I prop. 1993/94:188 s 40 anges att när landsting har lämnat över verksamhet till privat utförare så kvarstår landstingens huvudmannaskap och landstinget har därigenom också kvar det yttersta ansvaret även för överlåten verksamhet och ska se till att den anlitade entreprenören/privata utföraren uppfyller de bestämmelser som gäller för verksamheten.  

I prop 2013/14:118 s 38 har man sammanfattat att ett huvudmannaskap bl.a. innebär att kontrollera och följa upp att verksamheten som bedrivs av privata utförare följer de föreskrifter som finns på området samt de andra krav som följer av det avtal som slutits med den privata utföraren.    

Ytterligare information

För mer information om ärendet, kontakta avdelning sydöst.