Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

2015 okt 22

Principiella beslut

Bolaget för hemservice och hemvård ansökte om tillstånd enligt 23 § LSS att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 § 2p LSS. Verksamheten hade ännu inte startat.

En grundförutsättning för att få bedriva enskild verksamhet med personlig assistans är att det finns god kunskap om den lagstiftning som styr verksamheten inklusive LSS, kunskap om arbetsmiljölagen samt ekonomi inklusive hantering av assistansersättning. 

Tidigare har tillståndsärenden utretts i sin helhet trots att man har kunnat identifiera grundläggande brister som har bedömt inte kunna ”läkas” oavsett vilka kompletteringar som skulle inkomma. 

Beslut

IVO fann att förutsättningar att bevilja tillstånd saknades. Ansökan avslogs. 

Då grundläggande förutsättningar för tillstånd inte är uppfyllda, finner IVO inte anledning att pröva ansökan i övriga delar. 

Skälen för IVO:s beslut

Den verksamhetsansvarige hade enligt egen uppgift ingen kompetens inom den lagstiftning som styr verksamheten. Den verksamhetsansvariga hade inte heller visat att han har kunskap om ekonomi, hantering av assistansersättning eller arbetsmiljö.