Ansökan om tillstånd att bedriva HVB-verksamhet avslås pga. företrädares olämplighet

2016 nov 07

Principiella beslut

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslår ansökan om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende (HVB) på grund av att bolagets ägare visat sig inte vara lämplig att bedriva HVB.

Beslut

IVO beslutade den 29 juni 2016 att avslå ett bolags ansökan om tillstånd att bedriva HVB. Ansökan avsåg tillstånd att starta ny verksamhet.

Skälen för IVO:s beslut

IVO bedömer att bolagets ägare inte kan anses lämplig att bedriva HVB på grund av att ägaren tidigare har bedrivit en annan HVB-verksamhet som uppvisat så stora kvalitetsbrister att IVO beslutat att återkalla dess tillstånd. Sökanden bedöms därmed inte ha förutsättningar för att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet i den nya verksamheten. Dessa krav är en förutsättning för att beviljas tillstånd enligt 7 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

Vid bedömningen av om sökanden har förutsättningar för att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet, gör IVO en lämplighetsprövning av personerna bakom det sökande bolaget. IVO anser att den aktuella ägaren inte har visat att denne har förmåga att uppfylla ansvaret att bedriva verksamheten i fråga på ett godtagbart sätt. Att bolaget har planerat att anställa en annan person som föreståndare för verksamheten ändrar inte IVO:s bedömning.