Ansökan om tillstånd för stödboende avslås pga. föreståndares bristande erfarenhet

2016 jun 08

Principiella beslut

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet i form av stödboende på grund av den tilltänkta föreståndarens bristande kompetens i fråga om relevant erfarenhet.

Föreståndaren har huvudsakligen erfarenhet av arbete som handläggare hos Försäkringskassan. 

Beslut

IVO beslutade den 8 juni 2016 att avslå ett bolags ansökan om tillstånd att bedriva ett stödboende. 

Skälen för IVO:s beslut

IVO bedömer att bolaget inte har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet enligt 7 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, då den person som avses förestå verksamheten inte har sådan erfarenhet av arbete inom socialtjänsten eller av arbete med stöd och omvårdnad till grupper inom socialtjänstens område som krävs för uppdraget.

Den tilltänkta föreståndarens utbildning bedöms vara lämplig. I fråga om tidigare erfarenhet består denna huvudsakligen av arbete som handläggare vid Försäkringskassan under flera år, och därutöver kortare tiders arbete som sjuksköterska och en termins praktik som flyktingsekreterare. Endast arbetet som flyktingsekreterare utgör enligt IVO relevant erfarenhet för att förestå ett stödboende, men omfattningen är alltför begränsad för att utgöra lämplig erfarenhet.