Bedömning av tillräcklig kompetens för föreståndare vid HVB

2016 maj 04

Principiella beslut

IVO godkänner nya föreståndare för hem för vård eller boende (HVB), med sjuksköterskeutbildning, relevant erfarenhet samt personlig lämplighet, i två verksamheter för vuxna med psykisk ohälsa/-funktionsnedsättning/missbruk av beroendeframkallande medel.

Beslut

IVO biföll den 4 maj 2016 två bolags ansökningar om ändring av tillståndet att bedriva hem för vård eller boende för vuxna. Ändringen avsåg byte av föreståndare. I båda fallen bedömdes den nya föreståndaren ha en adekvat högskoleutbildning, erfarenhet av liknande verksamhet och vitsordad personlig lämplighet.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att de två personer som ska förestå de aktuella verksamheterna har sådan kunskap och kompetens som ger förutsättningar att leda och utveckla verksamheterna. Enligt 2 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) ska den som förestår verksamheten vid ett HVB ha en adekvat högskoleutbildning, erfarenhet av liknande verksamhet och vitsordad personlig lämplighet. De nya föreståndarna har en grundutbildning som sjuksköterska med kompletterande specialistutbildning och har därtill studerat socialrätt. De har arbetslivserfarenhet från samma eller liknande verksamhet och är personligen lämpliga.