Bedömningen av föreståndares kompetens och omfattning av åtaganden (LSS)

2017 jul 11

Principiella beslut

IVO har väckt frågan om överklagande till Högsta Förvaltningsdomstolen ska ske i ett ärende rörande tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.