Bedömningen av föreståndares kompetens och omfattning av åtaganden (LSS)

2017 jul 11

Principiella beslut

IVO har väckt frågan om överklagande till Högsta Förvaltningsdomstolen ska ske i ett ärende rörande tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Frågan gällde ett ärende där IVO avslagit ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet enligt LSS gällande tre gruppbostäder och en servicebostad. Beslutet grundade sig på en bedömning rörande den tilltänkta föreståndaren för verksamheten. Föreståndaren bedömdes som lämplig utifrån utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet. Däremot bedömde man att uppdraget, tillsammans med hennes övriga uppdrag som VD för företaget och föreståndare för två andra gruppbostäder, var av den omfattningen att god kvalitet inte kunde garanteras. 

Förvaltningsrätten ansåg att inte enbart antalet verksamheter eller antalet boende i sig innebar att verksamheterna inte kunde bedrivas i enlighet med kraven i LSS. Domstolen fann att antalet verksamheter i sig inte var ett skäl för avslag och återförvisade målet till IVO för utredning av övriga förutsättningar. Kammarrätten instämde efter överklagan från IVO i förvaltningsrättens avgörande. 

Frågan om IVO ska överklaga kammarrättens dom har diskuterats. Beslutet blev att IVO inte ska överklaga.