Bemanning i gruppbostad enligt 9 § 9 LSS (vid ansökan om nytt tillstånd för pågående verksamhet)

2015 feb 18

Principiella beslut

Tidigare har IVO haft som praxis att grundbemanningen i en gruppbostad bör vara minst tre personal på eftermiddag och kväll under vardagar samt även en del av dagen under helger. IVO har nu funnit skäl att revidera denna praxis.

Det finns inget krav på visst specifikt antal i grundbemanningen i en gruppbostad, utan bemanningen ska utgå ifrån de boendes behov. 

Enligt 6 § andra stycket lagen (1993:287) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska det för verksamheten finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges. 

En gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig (prop. 1992/93:159 s. 86). 

Det är huvudmannens ansvar att organisera verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Förutom i fråga om föreståndaren finns det inte några fastställda krav på bemanning av ett visst antal personer eller med viss kompetens. Behovet av bemanning kan variera över tid beroende bland annat på vilka personer som bor i gruppbostaden och skiftande behov hos de individuella brukarna. Bemanningen är därför en rörlig parameter, även om det behövs en grundbemanning. 

Den aktuella verksamheten bedömdes ha redogjort för en bemanning med personal med tillräcklig kompetens och med tillräcklig bemanning. Det framhölls att bolaget hade angett ett visst antal heltidstjänster men att bemanningen skulle komma att anpassas efter varje brukares behov. 

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.