Bolag beviljas tillstånd att bedriva kombinerat stödboende och HVB

2018 jan 29

Principiella beslut

IVO har beviljat tillstånd för både stödboende och hem för vård eller boende (HVB) för samma verksamhet. En förutsättning för sådant tillstånd är att det framgår att verksamheten har förutsättningar att anpassa verksamheten till de enskilda boendes behov.

IVO beslutade den 17 januari 2018 att bevilja ett bolag tillstånd att vid samma hem bedriva HVB och stödboende enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Det finns inga formella hinder mot att bevilja tillstånd för både stödboende och HVB för samma verksamhet.

Den aktuella verksamheten gällde sammanlagt tolv platser i tre separata lokaler. Två av lokalerna avsåg HVB respektive stödboende och den tredje platser för antingen HVB eller stödboende, beroende på de inskrivnas behov. Flexibiliteten i lokalen syftade till att skapa en behovsprövad vårdkedja. IVO fann att bolaget på ett tydligt sätt beskrivit hur verksamheten i de olika boendena ska samordnas och anpassas till de enskilda boendena, varför det bedömdes möjligt att bevilja mer än ett tillstånd för samma verksamhet.

IVO bedömde att bolaget har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet i verksamheten.