Bolag beviljas tillstånd att bedriva stödboende i form av delad lägenhet

2016 sep 06

Principiella beslut

IVO beslutade den 6 september 2016 att bevilja ett bolag tillstånd att bedriva stödboende enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, för fem barn och unga från 16 t.o.m. 20 år.

Boendet ska bedrivas bland annat i form av lägenheter där två personer ska bo i varsitt rum med delat kök och badrum.

Stödboende kan bedrivas i form av delad lägenhet under förutsättning att verksamheten har insikt i och beredskap för de särskilda överväganden en sådan boendeform kräver.

IVO bedömer att bolaget har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet i verksamheten. Utifrån bolagets beskrivning bedömer IVO att

  • Verksamhetens innehåll är anpassat till målgruppen och att den enskildes självbestämmande och integritet respekteras,
  • Verksamheten kommer att göra en prövning i varje enskilt fall av om boendet är lämpligt för barnet/den unge innan ett barn eller en ung person tas emot,
  • Verksamheten ska arbeta för att förebygga konflikter, övergrepp samt hot och våld,
  • Verksamhetens personal och bemanning uppfyller de krav som gäller för ett stödboende,
  • Verksamhetens lokaler är ändamålsenliga, samt att
  • Bolaget har redogjort för hur verksamheten ska finansieras.

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.