Bolag nekas HVB-tillstånd pga. att involverade personer bedöms vara olämpliga

2017 jul 06

Principiella beslut

IVO finner att personer som inte formellt företräder sökandebolaget får anses ha ett sådant inflytande i verksamheten att de ska omfattas av lämplighetsprövningen. Då dessa personer inte visat sig vara lämpliga avslår IVO bolagets tillståndsansökan.

IVO beslutade den 28 juni 2017 att avslå ett bolags ansökan om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende (HVB) på grund av bolagets företrädares olämplighet.

Vid bedömningen av om sökanden har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet gör IVO en lämplighetsprövning av personerna bakom det bolag som ansöker om tillstånd.

IVO bedömer i det aktuella fallet att utöver bolagets formella företrädare är det ytterligare personer som får anses ha ett sådant inflytande i verksamheten att de ska omfattas av lämplighetsprövningen. Det har framkommit omständigheter rörande dessa personer som medför att de inte kan anses lämpliga att bedriva HVB-verksamhet. IVO avslår därför bolaget ansökan om tillstånd. 

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.