Byte av föreståndare vid äldreboende

2018 nov 14

Principiella beslut

IVO beslutade den 24 oktober 2018 att bevilja en ansökan om ändring av tillstånd rörande byte av föreståndare för boende för äldre enligt 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

En utbildning i form av bland annat sjuksköterskeexamen, tillsammans med gedigen erfarenhet av arbete i ledande ställning inom hälso- och sjukvårdsverksamheter, kan ge den sammantagna kompetens som krävs för att förestå ett äldreboende.

Den tilltänka föreståndaren hade bland annat en sjuksköterskeexamen och utbildning inom organisation och ledarskap. Därutöver hade föreståndaren omfattande erfarenhet som chef för olika vårdmottagningar.

IVO bedömde att verksamheten, med den tilltänkta föreståndaren, hade förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet enligt 7 kap. 2 § SoL.

Det finns krav i 3 kap. 5 § tillsammans med 4 kap. 4 § socialtjänstförordningen (2001:937) som innebär att det vid verksamheten ska finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten. Det finns också krav i 3 kap. 3 § andra stycket SoL som säger att det för utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Någon reglering som uttalar krav på specifik utbildning eller erfarenhet av specifik verksamhet finns inte.

För ytterligare information, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.