Byte av tillståndshavare för befintlig verksamhet (LSS)

2015 feb 18

Principiella beslut

Vid prövning av en ansökan om tillstånd att bedriva befintlig verksamhet ska kända konsekvenser för och önskemål från befintliga brukare beaktas. Enskilda anmärkningar på det fysiska boendet kan ges mindre tyngd vid prövningen.

Beslut

IVO beslutade i juli 2013 att avslå bolagets ansökningar om tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av boenden med särskild service och daglig verksamhet. Ansökningarna gällde befintlig verksamhet och föranleddes av ändring i huvudmannaskapet under i övrigt oförändrade förhållanden. 

Skälen för IVO:s beslut

Avslagsbesluten grundade sig i att IVO bedömde att verksamheterna inte nådde upp till kraven på god kvalitet. De brister man fann avsåg bland annat bemanning, matlagningsmöjligheter som en förutsättning för goda levnadsvillkor och ett självständigt liv, och att verksamheten på grund av närhet till andra omsorgsverksamheter fick en institutionell karaktär. Bolaget överklagade till förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrätten gjorde bl.a. en jämförelse med Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2011 ref. 47, som också rörde tillstånd till befintlig verksamhet. I detta mål uttalade HFD att en bedömning inte bara kan gälla bostadens standard utan också dess anpassning och ändamålsenlighet med hänsyn till den boendes behov. Den enskildes eget önskemål ska vara en tungt vägande faktor vid bedömningen. Förvaltningsrätten lade i sina motiveringar stor vikt vid att det rörde sig om befintliga verksamheter som inte fått anmärkningar i tillsyn, att verksamheterna förutom de påtalade bristerna fungerade väl och att det inte framkommit att de boende inte var nöjda med sina boenden. 

Förvaltningsrättens avgöranden ligger i linje med riktlinjer HFD slagit fast i praxis angående vikten av att beakta de boendes enskilda önskemål. Utifrån detta och en bedömning av de konsekvenser en ändring skulle få i dessa enskilda ärenden har IVO stannat för att inte överklaga kammarrättens beslut.