Ej tillstånd till stödboende med 50 platser pga. olämpliga lokaler

2017 feb 01

Principiella beslut

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva stödboende med 50 platser på grund av att lokalerna är olämpliga och boendena inte anses vara hemlika.

IVO beslutade den 1 februari 2017 att avslå ett bolags ansökan om tillstånd att bedriva stödboende. Ansökan avsåg tillstånd att starta ny verksamhet.

IVO bedömer att de tilltänkta lokalerna för boendet inte ger förutsättningar för en verksamhet med god kvalitet och säkerhet. Lokalernas utformning bidrar inte till de placerade barnens och ungas förberedelse för självständighet, tillgodoser inte den enskildes behov av trygghet och säkerhet eller rätt till respekt för den personliga integriteten. Enligt IVO:s bedömning kan ett så stort boende, med 50 platser, där barnen och de unga ska dela kök, gemensamhetsutrymmen samt ett alltför begränsat antal hygienutrymmen inte anses uppfylla kravet på att vara hemlikt.

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.