Får inte tillstånd att bedriva HVB pga. företrädares ekonomiska olämplighet

2016 dec 13

Principiella beslut

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende, HVB, på grund av att bolagets företrädare uppvisat ekonomisk misskötsamhet i annat bolag.

IVO beslutade den 13 december 2016 att avslå ett bolags ansökan om tillstånd att bedriva HVB. Ansökan avsåg tillstånd att starta ny verksamhet.

IVO bedömer att företrädare för bolaget, ägare och styrelseledamöter, inte har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet i verksamheten, vilket är en förutsättning för att beviljas tillstånd, enligt 7 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

Vid bedömningen av ansökan gör IVO en lämplighetsprövning av personerna bakom det bolag som ansöker om tillstånd.

I det aktuella ärendet en styrelseledamot och en suppleant med firmateckningsrätt, i bolaget som ansöker om tillstånd, gifta med varandra. Den ene av dem äger bolaget. Den andre äger ett annat bolag.. I detta andra bolag är de styrelseledamot respektive suppleant. Det andra bolaget har misskött sin ekonomi genom att vid upprepade tillfällen inte betala skatt i tid. Då IVO anser att företrädarna för bolaget som nu ansöker om tillstånd bär ansvaret för dessa brister, finner IVO att kraven för att beviljas tillstånd att bedriva HVB-verksamhet inte är uppfyllda.

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.