Föreståndarens kompetens i LSS-verksamhet

2018 nov 21

Principiella beslut

IVO har avgjort ett antal ärenden som rör föreståndarens kompetens i verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det handlar dels om fyra ärenden om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 9 § 9 LSS (grupp- och servicebostad) och 9 § 10 (daglig verksamhet), dels om ett ärende om tillsyn av en kommunal verksamhet som bedrivs med stöd av 9 § 9 LSS.

Tillämpliga bestämmelser

Av 6 § LSS framgår bl.a. att verksamhet enligt lagen ska vara av god kvalitet samt att det ska finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges. 

Av 3 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS-förordningen, framgår att för bland annat gruppbostäder ska det finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten.

Av 5 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS, framgår att med lämplig utbildning enligt 3 § LSS-förordningen avses en högskoleutbildning som är relevant för att en person ska kunna förestå verksamheten i en gruppbostad.

Domstolspraxis

Kammarrätten i Göteborg uttalade i en dom, meddelad den 23 januari 2012 med mål nr. 2511-11, angående SOSFS 2002:9 att frågan om vad som är lämplig utbildning för en föreståndare för en daglig verksamhet måste göras utifrån en individuell bedömning. I bedömningen bör den tilltänkta föreståndarens tidigare erfarenheter vägas in, eftersom bristen på formell utbildning i vissa fall bör kunna uppvägas av dokumenterad arbetslivserfarenhet. Vilka krav som ska ställas på föreståndarens utbildning och erfarenhet måste också kunna variera med hänsyn till verksamhetens art och storlek. 

Kammarrätten i Stockholm uttalade i en dom, meddelad den 22 maj 2014 i mål 7001-7004-13, att smärre brister i den formella kompetensen kan vägas upp av andra faktorer såsom annan utbildning och erfarenhet. I en dom, meddelad den 17 juni 2014, i mål 4769-13, uttalade kammarrätten att högskoleutbildning som endast till viss del är relevant i förhållande till den aktuella verksamheten kan uppvägas av en lång och adekvat arbetslivserfarenhet som biträdande föreståndare och föreståndare för liknande verksamhet.  

I samtliga tillståndsärenden bedömde IVO att föreståndaren uppfyllde de krav som ställs för att kunna förestå verksamheten ifråga. I tillsynsärendet valde IVO att inte rikta någon kritik mot den kommunala nämnden, trots att det var tveksamt om föreståndarens brister i den formella kompetensen kunde avhjälpas fullt ut av hennes övriga relevanta utbildning och arbetslivserfarenhet. Dock var den verksamhet som bedrevs av god kvalitet och ingen kritik hade framkommit mot föreståndarens sätt att utföra sitt arbete.

Skälen för IVO:s beslut

Ärende om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet enligt 9 § 10 LSS (daglig verksamhet)

Den person som företaget ville ha godkänd som ny föreståndare hade en utbildning som i viss utsträckning var lämplig i relation till den verksamhet som ansökan avser.

Vidare hade hon en mångårig erfarenhet av målgruppen för verksamheten och hade dessutom haft en arbetsledande funktion under en period om cirka fem år. Sammantaget ansåg IVO att den aktuella personen hade den kompetens som krävs för att kunna förestå verksamheten.

Ärende om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet enligt 9 § 9 LSS (gruppbostad)

Den person som var aktuell som föreståndare för verksamheten hade en utbildning som var relevant för uppdraget. Hon hade även erfarenhet från liknande verksamhet som bedömdes vara av tillräcklig omfattning. 

Ärende om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet enligt 9 § 9 LSS (gruppbostad)

Den person som företaget ville ha godkänd som föreståndare hade en utbildning som bedömdes i viss utsträckning vara relevant för uppdraget. Han hade erfarenhet av att starta och driva gruppbostad i kommunal regi, av arbete i ledande ställning i flera olika verksamheter samt vissa arbetsuppgifter som en föreståndare i en gruppbostad ansvarar för. Hans arbete inom hälso- och sjukvården har omfattat personer med delvis samma problematik och behov som kan finnas hos den aktuella målgruppen. IVO bedömde att den aktuella personen uppfyllde de krav som ställs för att förestå verksamheten.