Inget tillstånd för verksamhet med personlig assistans på grund av bristande lämplighet

2016 nov 01

Principiella beslut

IVO beslutade den 10 november 2016 att avslå ett bolags ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. Ansökan avsåg tillstånd att starta ny verksamhet.

Lämplighetsprövningen av en sökande måste göras utifrån förutsättningarna i det enskilda ärendet. Att verksamhetens samlade kompetens finns hos endast en tilltänkt anställd bedömdes i detta ärende inte utgöra tillräcklig förutsättning för kvalitet över tid.

IVO bedömde att bolaget inte uppfyllde kraven på lämplighet enligt 23 § andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Bedömningen grundade sig på att bolaget inte på ett betryggande sätt hade visat att det har tillgång till den kompetens som krävs för att bedriva verksamhet med personlig assistans enligt LSS.

Bolaget ägs av en person (A), som inte har redovisat någon kunskap eller erfarenhet av LSS eller att bedriva verksamhet av något slag. Utöver A finns i verksamheten en suppleant och en tilltänkt verksamhetsansvarig. Den tilltänkte verksamhetsansvarige hade utbildning och erfarenhet som var relevant för det aktuella verksamhetsområdet.

För att få tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans, krävs enligt 23 § LSS att den som bedriver verksamheten är lämplig med hänsyn till ekonomiska och andra omständigheter. Andra omständigheter kan exempelvis avse frågan om det inom verksamheten finns tillräcklig kunskap och erfarenhet för att bedriva verksamhet, och om det finns kunskaper om vilka krav LSS och andra föreskrifter ställer.

IVO bedömde med hänsyn till bolagets storlek att det var alltför sårbart att all kompetens rörande anordnande av yrkesmässigt bedriven verksamhet med personlig assistans fanns hos en anställd, men inte inom bolaget. Den konstruktionen ger inte tillräckliga förutsättningar för att bolaget kontinuerligt och över tid ska ha tillgång till de kunskaper och erfarenheter som krävs för att bedriva verksamheten.

För mer information om ärendet, kontakta avdelningen för tillståndsprövning.