IVO beviljar första tillståndet till s.k. konsulentstödsverksamhet

2017 dec 05

Principiella beslut

Det är första gången IVO prövar en ansökan om tillstånd för verksamhet som ska föreslå familje- och jourhem till socialnämnd samt lämna s.k. konsulentstöd till sådana hem. IVO bedömer att det sökande bolaget uppfyller kraven och bifaller ansökan.

IVO beslutade den 22 november 2017 att bevilja ett bolags ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familje- och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.

Vid bedömningen av om sökanden har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet gör IVO en bedömning av hur verksamheten ska organiseras samt om den som ska förestå verksamheten och övrig personal har den utbildning och erfarenhet som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. IVO gör även en lämplighetsprövning av personerna bakom bolaget och föreståndaren. IVO har i det aktuella fallet inget att anmärka på och beviljar därför bolagets ansökan om tillstånd.

För mer information om ärendet kontakta utredare Eva Henriksson, avdelningen för tillståndsprövning.